You are here

Výzkumná skupina Materiály s řízenou mikrostrukturou

Orientované mono-, bi- a trikrystaly jsou připravovány z taveniny metodou visuté zonální tavby a Bridgmanovou technikou. Mikro- a nanokrystalické struktury se připravují specifickým termomechanickým zpracováním v pevném stavu. Vedle úplné krystalografické charakterizace hranic zrn či trojných styků v bi- a trikrystalech studujeme jejich chemické složení (segregaci příměsí), pohyblivost (migraci) či mechanické vlastnosti a lomové chování. U multikrystalických materiálů nás zajímá tvorba textur a vývoj zrn a jejich morfologie během plastické deformace a žíhání. Důležitou součástí našeho výzkumu je i teoretické modelování chování dislokací či segregace příměsí na hranicích zrn.

   

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.