You are here

Výzkumná skupina Materiály s řízenou mikrostrukturou

Výzkum skupiny Materiálů s řízenou mikrostrukturou je zaměřen na přípravu, charakterizaci a teorii širokého spektra strukturních kovových materiálů – od monokrystalů přes orientované bi-a trikrystaly až po materiály s mikro- či nanokrystalickou strukturou. Určení základních vlastností jednotlivých plně definovaných hranic zrn a trojných styků v bikrystalech a trikrystalech a stanovení jejich anizotropie umožňuje pochopit kolektivní chování zrn, jejich hranic a styků v multikrystalických strukturách.

Orientované mono-, bi- a trikrystaly jsou připravovány z taveniny metodou visuté zonální tavby a Bridgmanovou technikou. Mikro- a nanokrystalické struktury se připravují specifickým termomechanickým zpracováním v pevném stavu. Vedle úplné krystalografické charakterizace hranic zrn či trojných styků v bi- a trikrystalech studujeme jejich chemické složení (segregaci příměsí), pohyblivost (migraci) či mechanické vlastnosti a lomové chování. U multikrystalických materiálů nás zajímá tvorba textur a vývoj zrn a jejich morfologie během plastické deformace a žíhání. Důležitou součástí našeho výzkumu je i teoretické modelování chování dislokací či segregace příměsí na hranicích zrn.

   

Adresa

Adresa

Oddělení funkčních materiálů

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, 182 21, Praha, Česká republika

 

Kontakty

Tel: +420 6605 2613

Fax: +420 286 890 527

email: ofm@fzu.cz

Vedoucí skupiny

Pavel Lejček
+420 266 052 167

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.