You are here

Bývalí zaměstnanci oddělení

Ing. Barbora Bártová, PhD. nastoupila do oddělení v roce 2005. V letech 2006-7 pracovala  jako postgraduální výzkumný pracovník v rámci prestižního evropského projektu FP6 MC-RTN MULTIMAT. Pod vedením Dr. Schryverse z laboratoře  EMAT Antverpách se zabývala transmisní elektronovou mikroskopií slitin s tvarovou pamětí.  V roce 2008 si našla práci v EPFL Laussane and později v CERNu. V současné době zastává pozici vědeckého pracovníka v Environmental Microbiology Laboratory v EPFL Lausanne.


barbora.bartova@epfl.ch

Mgr. Alexej Kovalenko, Ph.D. dokončil Ph.D. studium v oddělení v roce 2013 pod vedením  Doc. I. Kratochvilové, Ph.D. Alexej se zabýval především teoretickým studiem funkcionalizace povrchu nanodiamantových částic pro lékařské zobrazování. V současné době pracuje jako postdoktorand v  Centru materiálového výzkumu VUT Brno.


kovalenko@fch.vut.cz

Ing. Peter Molnár, Ph.D. dokončil své Ph.D. studium v oboru neutronové difrakční analýzy magnetických slitiny s tvarovou pamětí monokrystalů NiMnGa pod vedením P. Šittnera. Po té, co dokončil postgraduální pobyt v  MTM KULeuven se vrátil do Fyzikálního ústavu, Oddělení kovů, kde se zabýval inženýrstvím nanostrukturovaných materiálů.  V roce 2015 přešel do Oddělení funkčních materiálů, kde pokračoval ve svém výzkumu. V červnu 2016 odešel z Fyzikálního ústavu.


molnar@fzu.cz

RNDr. Václav Novák, CSc. pracoval ve Fyzikálním ústavu AV ČR 42 let (1969-2011). Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze a nastoupil do Oddělení fyziky kovů. Zkoumal  mechanismus plastické deformace kovů s kubickou prostrorově centrovanou mřížkou pomocí deformačních zkoušek orientovaných monokrystalů. V roce 1990 se rozhodl  změnit obor plastické deformace směrem k martenzitické transformaci slitin s tvarovou pamětí. Spolu s N. Zárubovou a P. Šittnerem zahájili výzkum martenzitických transformací a slitin s tvarovou pamětí ve FZU. Václav vyvinul metodiku pro zkoušení a modelování deformačních procesů v monokrystalech slitin s tvarovou pamětí jako pokračování postupů navržených v 70. letech fyziky (Wayman, Otsuka, Miyazaki). Tato metodika byla později převzata strojními inženýry, kteří vymýšleli modely deformačního chování slitin s tvarovou pamětí po celém světe.  Václav Novák položil základy pro další úspěšný rozvoj výzkumu SMA ve FZÚ a v konečném důsledku k vytvoření Oddělení funkčních materiálů v roce 2009. Václav Novák byl jeden z prvních, kdo plně pochopil význam studia pohybu deformčních rozhraní v materiálech vystavených mechanickému namáhání pomocí videomikroskopie. Václav Novák podlehl těžké nemoci v roce 2011.


ofm@fzu.cz

Ing. Václav Petrák, Ph.D. dokončil Ph.D. studium v oddělení v roce 2015 pod vedením školitele prof. M. Nesládka.Zabýval se studiem přípravy a aplikací nanodiamantových povlaků pro elektrody  v solárních článcích. V současné době pracuje pro českou společnost vyrábějící kontaktní čočky.


vaclavp@gmail.com

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. dokončila Ph.D. studium v oddělení v roce 2012 pod vedením prof. M. Nesládka. Stala se odborníkem v oblasti nanodiamantových částic pro lékařské zobrazování. V současné době pracuje jako výzkumný pracovník na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.


vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz

RNDr. Niva Zárubová CSc. vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze v roce 1963. Svoji disertační práci v oboru krystalografie skluzu a mechanismu plastické deformace bcc kovů dokončila ve Fyzikálním ústavu v roce 1974, později se zabývala  výzkumem kovových skel a laserem modifikovaných povrchů kovů a slitin. V té době také strávila několik let v zahraničí, např. na Technické univerzitě v Cáchách, Univezitě Warwick, Coventry a Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart. Na počátku 90. let se spojila s V. Novákem a P. Šittnerem a společně začali ve FZÚ zkoumat slitiny s tvarovou pamětí.  Niva zpočátku prováděla  termomechanické experimenty na CuAlNi monokrystalech a později se začala zabývat transmisní elektronovou mikroskopií pohyblivých rozhraní vytvořených martensitickou transformací. Díky speciálnímu  držáku vzorků pro in-situ tahové experimenty v transmisním elektronovém mikroskopu (návrh a realizace A. Gemperle, Z. Dlabáček,  J. Gemperlová) mohla provádět jedinečné in-situ TEM experimenty transformujících se slitin s tvarovou pamětí CuAlNi a NiMnGa. Podařilo se jí odhalit mechanismus  dvojčatění v martenzitu NiMnGa, k němuž dochází pohybem dvojčatových dislokací v rozhraních. Její výsledky v této oblasti dodnes přitahují zájem odborníků  - viz prezentace / videa Special Topics na webovských stránkách Oddělení funkčních materiálů. Niva Zárubová ukončila vědeckou kariéru a odešla z FZÚ v roce 2012.


zarubova@fzu.cz

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.