You are here

Provozní řád v místnosti 594

Provozní řád laboratoře oddělení funkčních materiálů v místnosti 594
  1. Laboratoř oddělení funkčních materiálů slouží k realizaci dynamických a statických zkoušek ke stanovení mechanických vlastností zkoušených funkčních materiálů, kompozitů a kompozitních textilií ze slitin s tvarovou pamětí (stanovení únavové pevnosti a životnosti, nízkocyklových únavových vlastností, vysokocyklových únavových vlastností, dynamických vlastností, simulování provozního zatížení a měření odezvy od zatížení, tahových, tlakových a ohybových vlastností, vlastností lomově mechanických, vlastností elektrochemických).
  1. Osoby mající přístup do prostor laboratoře:

a)  Pracovníci oddělení funkčních materiálů Luděk Heller– vedoucí laboratoře, heller@fzu.cz, Jan Racek, David Vokoun, Jan Pilch, Ivo Stachiv Miroslav Lamač, Silvia Sedláková, Darina Dostálová a dále studenti, kteří jsou uvedeni na internetových stránkách  http://ofm.fzu.cz/cs/studenti-fmc-0.

b)  Pracovníci správy budov FZÚ (vč. úklidových čet) se mohou pohybovat v laboratoři pouze po seznámení s provozním řádem laboratoře. V průběhu zkoušek v laboratoři je vstup do laboratoře možný pouze se souhlasem vedoucího laboratoře.

c)  Ostatní osoby (pracovníci cizích organizací a pracovníci jiných oddělení. Tyto osoby musí mít k účasti na zkouškách souhlas vedoucího laboratoře a musí být seznámeni s provozním řádem, v předmětném prostoru se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníka laboratoře.

  1. Pracovníci laboratoře, kteří provádějí obsluhu elektrických měřicích zařízení, jsou poučeni a proškoleni v oblasti BOZP a PO
  2. Pracovníci laboratoře podílející se na pracovní činnosti laboratoře, nesmí zasahovat do elektrických měřicích a ostatních používaných elektrických zařízení, vyjímaje nízkoproudé prototypy, které byly sestrojeny pracovníky laboratoře.
  3. Základní pokyny pro provoz laboratoře 594.

a)  Technická zařízení laboratoře 594 (přípravky, měřící přístroje a měřicí pomůcky) se smí používat jen k realizaci experimentů.

b)  Pracovat s technickými zařízeními v laboratoří mohou jen pracovníci oddělení a studenti

d)  V laboratoři se používají typizovaná i atypická zařízení (stroje a přístroje, funkční vzory, modely a prototypy, nebo el. zařízení). Obsluhu a práci s těmito atypickými přístroji a zařízeními je nutno konat s plným vědomím odpovědnosti a nebezpečnosti. Při práci na trhačkách a deformačních strojích vždy nastavit ochranné limity v bezpečnostním rozsahu přístroje, nebo prototypu, funkčního vzoru.

e)  Při obsluze žíhací pece je nutné otevírat pec a vytahovat vyžíhané vzorky v ohnivzdorných rukavicích. Při řezání vzorků kotoučovou bruskou si nasadit ochranné brýle. Při každé činnosti volit vhodné ochranné pomůcky.

f)  Při poruchách, výpadků energetických zdrojů apod., které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo věcí, se musí činnost přerušit a zařízení vypnout (použití rychlovypínačů – kulaté vypínače s označením „STOP“, kolébkové vypínače, nebo kolébkové vypínače od prodlužovaček). Další činnost je možná až po odstranění poruchy.

h)  Zjištěné závady na přístrojích, nebo zařízeních je nutno ihned hlásit vedoucímu laboratoře.

i)  V případě vzniku požáru, je nutno postupovat dle směrnice FZÚ (POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE), vyprostit zasažené osoby, pokusit se zvládnout požár, nahlásit požár v ohlašovně požárů na vrátnici.

j)  V případě úrazu nebo i jiného zdravotního problému musí být postiženému poskytnuto ošetření (první pomoc). K vážnějším případům musí být přivolána záchranná služba. Každý i malý úraz musí být nahlášen vedoucímu laboratoře.

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání:

 Tísňové volání

 0 112

 Hasiči

 0 150

 První pomoc

 0 155

 Policie

 0 158

 Městská policie

 0 156

 

Technická správa:

 Stavební technik: Ondřej Daneš

 26605 2485

 Vedoucí technické správy: Zora Ebermannová

 26605 2575

 

Ohlašovna požáru na FZU:

 Vrátnice

 26605 2110

 

  1. Povinnosti při odchodu z prostoru laboratoře 594

Pracovníci laboratoře zkontrolují vypnutí všech obsluhovaných měřicích přístrojů, snímačů a měřicích pomůcek, zkontrolují zavřená okna, zhasnutá světla, nahlásí případné závady a nedostatky vedoucímu laboratoře. V případě běhu zkoušky ponechají v běhu pouze ty elektrická zařízení, která jsou nezbytně nutná k běhu zkoušky. Nahlásí na vrátnici.

  1. Závěrečné ustanovení

a)  S tímto provozním řádem v papírové podobě nebo elektronické podobě na adrese http://ofm.fzu.cz/cs/provoz-rad-594 se seznámí všichni pracovníci oddělení funkčních materiálů na .

b)  Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2016

          

V Praze dne 1. 5. 2016

RNDr. Petr Šittner, CSc. vedoucí oddělení

Copyright © 2015 OFM AV ČR, v. v. i.